இன்றைய தத்துவம்

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.

― Walt Disney

Recent posts

ஆப்பிள்

ஒரு ஐபோன் உபயோகிப்பாளர் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் போலி பிட்காயின் வாலட் App'ஐ பயன்படுத்தியதால் தனது வாழ்நாள் சேகரிப்பான $600,000'ஐ இழந்தார்.

Cryptocurrency holder Phillipe Christodoulou discovered an app he had installed on his iPhone was fake in last month (February), when he went to check his